Zázraky architektury (1/3)

Dokument

Uvidíte v TV