Zázraky architektury (3/3)

Dokument

Uvidíte v TV