Sadko by Rimsky-Korsakov at the Bolshoi Theatre

Sadko; Opera in seven scenes by Nikolay Rimsky-Korsakov (1844 - 1908); Libretto by Nikolai Rimski-Korsakov, Vladimir Stasov and Vladimir Belsky; First performance in Moscow, Solodovnikov Theatre, 7 January 1898; Bolshoi Orchestra & Chorus, Timur Zangiev (Conductor); Valery Borisov (Chorus Master); Dmitri Tcherniakov (Stage direction, Sets); Elena Zaitseva (Costumes), Gleb Filshtinsky (Lighting); Nazhmiddin Mavlyanov (Sadko); Aida Garifullina (Volkhova); Ekaterina Semenchuk (Lioubava Bouslaevna); Mikhail Petrenko (Duda); Yuriy Mynenko (Nejata); Stanislav Trofimov (The Sea King); Maxim Paster (Sopel); Dmitry Ulyanov (A Varangian merchant); Alexei Neklyudov (An Indian merchant); Andrey Zhilikhovsky (A Venetian merchant); Sergei Murzaev (The Apparition); Roman Muravitsky (Foma Nazarich, doyen of Novgorod); Alexandra Durseneva (His wife); Vladimir Komovich (Luka Zinovich, governor of Novgorod); Irina Rubtsova (His wife); Recorded at the Bolshoi Theatre, Moscow, 18 February 2020 (180 min)