V traktoru na Nordschleife (43)

(30 min)

Uvidíte v TV