Náš venkov

Šardice patří k místům v České republice, která mají v paměti tragickou událost způsobenou přívalovou vodou. V červnu roku 1970 se v odpoledních hodinách nad regionem Kyjovska a Ždánicka rozpoutala větrná smršť a bouře s mimořádně silnou průtrží mračen. Přívaly vody měnily polní cesty v potoky a potoky v dravé řeky. Voda brala ploty, stromy, hospodářské budovy, domy, cesty, mosty, železniční tratě. Voda z horních částí povodí Šardického potoka se spojila s jeho přítoky nad obcí a vytvořila povodňovou vlnu. Obrovské množství vody se k Šardicím valilo proudem širokým sto metrů. Dřív, než se dostala k obci, provalila se voda s pískem a bahnem do prostorů dolu Dukla. Zaplavila 32 kilometrů chodeb, všechna pracoviště. Pro třicet čtyři horníků v dole nebylo záchrany, přestože o ni několik dní usilovali specialisté z několika zemí. Tehdejší režim nestál o to, aby se o událostech příliš informovalo. Škody se samozřejmě napravovaly, v dole byla přijata nová bezpečnostní opatření. To nejdůležitější, vědomí, že s takovými katastrofami souvisí náš způsob zacházení s půdou a krajinou, čekalo až na dobu po roce 1989. V Šardicích začaly změny v hospodaření s krajinou po roce 2007 v návaznosti na dokončené pozemkové úpravy. Podílí se na nich soukromí zemědělci ve spolupráci s obcí a s podporou Ministerstva životního prostředí. Vznikají tu krajinné prvky, které dělí velké lány, biopásy a zatravněné biokoridory, mokřady, tůně, ovocné sady, aleje. To vše obnovuje biodiverzitu, vrací do krajiny hmyz, ptáky a drobnou zvěř, a především pomáhá krajině zmírnit dopady sucha a klimatických změn.

Režie:J. Mudra

skryté titulky

Uvidíte v TV