Martin Luther

Dokudramatický portrét velkého kritika nekalých praktik církve, realizovaný k 500. výročí založení reformace. Americký dokument PBS, bratrské televize BBC Uběhlo 500 let od chvíle, kdy reformátor Martin Luther (1483–1546) údajně přibil na dveře zámeckého kostela ve Wittembergu svých 95 tezí. Tato událost změnila svět. A také významné jubileum, které se bude v roce 2017 patřičně slavit nejen v Lutherově Wittembergu a Eislebenu. Martin Luther, mnich, profesor a reformátor. Luther neusiloval o založení nové církve, ale o reformu stávající církve na základě těchto principů: Sola scriptura: Autorita Písma je vyšší než autorita církve. Sola fide: Člověka ospravedlňuje jeho víra, nikoliv dobré skutky. Sola gratia: Boží milost je dar, není možné si ji nijak zasloužit nebo koupit. O sto let starší kritickou pozici Husovu Luther zpočátku neznal. Teprve po výtce svých protivníků, že se hlásí k Husovu kacířství, se s dílem Husovým seznámil a otevřeně se pak přihlásil k tomu, že s Janem Husem sympatizuje.

USA, skryté titulky