Hariprasad Chaurasia at Philharmonie de Paris - Raga Night

Hariprasad Chaurasia, flute bansuri; Vivek R Sonar, flute bansuri; Ram Kumar Mishra, tabla; Bhawani Shankar, pakhawaj; Katsuri Chaurasia, tampura (78 min)