Kushal Das at Philharmonie de Paris - Raga Night

Kushal Das, sitar; Satyajit Talwalkar, tabla; Tulika Srivastava, tampura (55 min)