Fotbal: Evropská liga: Rakousko - Slovinsko. Analýza