Brothers Karamazov by Boris Eifman, Eifman Ballet of St. Petersburg

Beyond Sin; Choreography, Boris Eifman; Based on the novel by Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov; Music by Sergei Rachmaninoff, Richard Wagner, Modest Mussorgsky; Director of photography, Alexander Burov; Sets and costumes, Vyacheslav Okunev; Alexey Karamazov, Dmitry Fisher; Ivan Karamazov, Sergey Volobuev; Dmitry Karamazov, Oleg Gabyshev; Grushenka, Maria Abashova; Fyodor Pavlovich Karamazov, Igor Polyakov; and the dancers of the Eifman Ballet of St. Petersburg; Recorded the.... 201.... at... TV Director, Boris Eifman (85 min)